Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Ocena ryzyka zawodowego ORZ

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego niewątpliwie pomaga dopasować odpowiedni rodzaj szkoleń dla pracowników, ale również pozwala na prawidłowe dostosowanie stanowiska pracy względem bezpieczeństwa i higieny pracy. Chcąc zatem dokonać prawidłowej oceny ryzyka zawodowego należy dokładnie się do tego zadania przygotować. W jaki sposób? Wskazówki znajdziecie poniżej.

Od czego zacząć?

Kluczowe będzie odpowiednie przygotowanie się do tego zadania. Spotykając się z nowym zagadnieniem najczęściej zadajemy pytania. Podobnie może być w tym przypadku. Zastosowanie takiej metody niewątpliwie ułatwia rozpoczęcie działań. Dlatego też można rozpocząć od listy pytań i odpowiedzi np.

  • jakie stanowiska pracy występują w przedsiębiorstwie,
  • jakie osoby zajmują te stanowiska (tu należy uwzględnić pracowników młodocianych, niepełnosprawnych lub kobiety w ciąży),
  • jakie maszyny lub sprzęt jest na wyposażeniu stanowiska
  • jakie czynności wykonują pracownicy na poszczególnych stanowiskach.

Ocena ryzyka zawodowego (ORZ) nie jest wbrew pozoru łatwym zadaniem. Należy uwzględnić naprawdę wiele aspektów, aby mieć pewność, że stanowisko pracy zostało dokładnie opisane, gdyż z tym wiążą się późniejsze decyzje organizacyjne w przedsiębiorstwie.

Na co zwrócić uwagę?

Przygotowanie ORZ dla konkretnego stanowiska pracy polega głównie na przygotowaniu się do wyeliminowania zagrożeń. Zatem najważniejszym aspektem, który powinien być tu sprawdzony jest kwestia występowania czynników szkodliwych oraz poziom ich oddziaływania na pracownika. Dla ułatwienia, ale też ujednolicenia analizy opracowano kilka metod, które ułatwiają dokonanie tej oceny. Mowa tu o metodach takich jak Risk Score, PHA oraz Polska Norma. Każda z tych metod posiada wytyczne, które pozwalają na analizę danego stanowiska pracy i zgodnie z wynikiem tej analizy ułatwiają skonstruowanie wniosków, które będą wskazówką dla pracodawcy.

  • Metoda RISK SCORE – jest to jedna z metod oceny ryzyka, co ciekawe uznawana jest za dość łatwą. Do analizy brane są pod uwagę trzy elementy skutki (S), ekspozycja (E) i prawdopodobieństwo (P). Wynik to iloczyn tych trzech parametrów.
  • Metoda PHA – metoda ta polega na oszacowaniu możliwych strat poprzez pomnożenie stopnia szkód – oznaczany jako (S) oraz posiadający sześć stopni i prawdopodobieństwa szkód zdarzenia – oznaczany jako (P) również w skali sześciostopniowej. Wynikiem jest iloczyn obu wskaźników, oznaczany jako (W). Otrzymana wartość to ryzyko, które jest wartościowane w trzech przedziałach 1-3 jako ryzyko akceptowalne, 4-9 – jako dopuszczalne oraz 10-25 jako niedopuszczalne.
  • Metoda Polskiej Normy PN-N-18002 – metoda ta może być stosowana na podstawie trój lub pięciostopniowej skali. Analiza dotyczy określenia poziomu skutków występujących na stanowisku pracy, zagrożeń oraz prawdopodobieństwa z jakim następstwa te skutki np. urazy lub choroby mogą wystąpić. Szacowanie zarówno ciężkości następstw jak i ciężkości ich wystąpienia określa na poziomach: „małym”, „średnim” i „dużym” dla każdego występującego zagrożenia, natomiast w metodzie pięciostopniowej dodamy również poziom określany jako „bardzo mały” oraz „bardzo duży”.